โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินอาคารอำนวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินอาคารอำนวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ